TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ

SÜRGEM Akreditasyon Usül ve Esasları


TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ
(SÜRGEM)


AKREDİTASYON ESASLARI


TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında; yüzyüze, uzaktan ve diğer eğitim faaliyetleri olmak üzere üç tür sürekli zorunlu eğitim bulunmaktadır.


Bu eğitim türlerinden diğer eğitim faaliyetleri Yönetmeliğin 13, 20 ve 21’inci maddeleri çerçevesinde; TÜRMOB, SÜRGEM, TESMER, Odalar, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluş ile Eğitim Kurumları tarafından SÜRGEM’den akredite onayı alınarak düzenlenebilen konferans, panel, seminer, kongre, sempozyum, çalıştay, kurs, sertifika programı, mesleki teknik komite, komisyon ve toplantılar vb meslek mensuplarının yılda en az 10 saat katılımı zorunlu akreditasyon ve onaya tabi eğitim faaliyetleridir.


Akredite edilecek kurumlar tarafından düzenlenebilecek diğer eğitim faaliyetleri; muhasebe, vergi, denetim, etik kurallar, finans, kurumsal yönetim, sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları, meslek hukuku, teknolojideki gelişmeler ve muhasebe mesleği vb mesleki konulardan oluşur.


Diğer eğitim faaliyetlerinin akreditasyon esasları aşağıda yer almaktadır:


A. Diğer eğitim faaliyetlerinde eğitim saatleri aşağıdaki şekilde dikkate alınır:

 (1) Akrediteye esas eğitim konularında olmak üzere, sürekli eğitim veya lisans ve lisansüstü eğitim kapsamında ders verenler bu faaliyetlerinden yıllık en fazla 30 saat elde edebilirler. İlgili eğitim kurumundan tevsik edici belge ibraz edilecektir.


 (2) Eğitim saati elde etmek amacıyla TÜRMOB tarafından düzenlenen yeminli mali müşavirlik sınavlarının 65 ve üzeri not alınarak başarılı olunan her bir sınav konusu için 2 saat, KGK tarafından düzenlenen bağımsız denetçilik sınavlarının 60 ve üzeri not alınarak başarılı olunan her bir sınav konusu için 1 saat elde edilir.


 (3) İşbaşı eğitimi kapsamında, muhasebe, vergi, denetim, finansal raporlama ve tasdik hizmeti verilen her bir firma (müşteri işletme) için 1 saat elde edilir. Bu hizmetlerin ekip halinde verilmesi halinde elde edilen saat ekip üyelerine eşit bir şekilde dağıtılır. İşbaşı eğitimi ile elde edilen saatler yılda 5 saat, 3 yıllık dönemde 15 saati geçemez.


 (4) Akademik çalışmalar sonucunda elde edilecek saatler ile ilgili olarak;


 a) Başarı ile tamamlanmış olması kaydıyla, eğitim konularında yapılan yüksek lisans eğitimi için 40 saat, doktora eğitimi için 90 saat elde edilir.
 b) İçeriği SÜRGEM tarafında uygun görülmesi kaydıyla; eğitim konularında yayımlanan her bir kitap için 60 saat elde edilebilir. Çok yazarlı kitaplar için yazarlarının elde edeceği saat o kitaptan elde edilecek toplam saatin yazar sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir. Ancak çok yazarlı kitaplarda bölümlerin yazarları belirli ise bu kitaptan elde edilecek saat yazdıkları bölümlerin kitap içindeki payına göre yazarlara bölüştürülür. Kitabın varsa editörü kitaptan elde edilen saatin %15’ine hak kazanır, kalan saat yazarlara bölüştürülür.
 c) Eğitim konularından; uluslararası indekslerde veya TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 5 saat, diğer hakemli dergilerde yayımlanan her bir makale için 2 saat, hakemsiz dergilerde yayımlanan her bir makale için bir saat elde edilir. Çok yazarlı makalelerde yazarların elde edeceği saat, makalenin hak kazandırdığı saatin yazar sayısına bölünmesi suretiyle hesap edilir.


(5) Etkinliklerden elde edilecek saatler için;


a) SÜRGEM tarafından akredite edilmiş mesleki konularda düzenlenen kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay, sertifika programı, kurs gibi faaliyetlerin TÜRMOB, SÜRGEM, TESMER, Oda veya Üniversiteler tarafından veya bu kurumlarla birlikte düzenlenmesi halinde bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 5 saat, katılımcılar katıldıkları her bir gün için 2 saat elde eder. Diğer kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları bu faaliyetlerde konuşmacı olanlar 4 saat, katılımcılar katıldıkları her bir gün için bir saat elde ederler.
b) TÜRMOB ve Odaların yönetim, denetim ve disiplin kurul toplantılarına katılan üyeler, katılım sağladıkları her bir gün için 1 saat elde ederler. SÜRGEM’e bildirilmek koşuluyla TÜRMOB ve Odalar tarafından oluşturulan kurul, komite, komisyon üyeleri, toplantıya katılım sağlanan her bir gün için 1 saat elde ederler.

B. Diğer eğitim faaliyetlerinin belgelendirilmesi ve bildirimi:


 (1) SÜRGEM tarafından akredite edilmiş faaliyetlerin E-Birlik vasıtasıyla beyan edilmesi yeterlidir. Ancak, SÜRGEM tarafından talep edilmesi halinde tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.
 (2) Eğitim faaliyetlerinden bir takvim yılı içerisinde elde edilen saatler o takvim yılının saat hesabında dikkate alınır. Ancak yüksek lisans ve doktora eğitimi ile kitap yazımından elde edilen saatler bölünerek edinildiği yılda ve takip eden iki yıl içinde kullanılabilir.
 (3) Eğitim faaliyetine katılımı gösteren bilgi ve belgeler faaliyet tarihini takip eden üçüncü ayın 15’ine kadar E-Birlik üzerinden SÜRGEM’e bildirilir.
 (4) Yıl içersinde bildirimi yapılmayan faaliyetler için saat elde edilemez.


C. Akreditasyon başvurusu:


 (1) Mali, teknik ve fiziki imkanları yeterli olan, etkinliklerini akredite ettirmek isteyenler, akredite kurum olmak üzere, etkinliğe ilişkin aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle yazılı olarak SÜRGEM’e başvururlar:

Etkinliğin;
a) konusu,
b) tarihleri,
c) süresi,
d) yeri
e) programı,
f) organizasyon, düzenleme ve bilim kurulu üyeleri,
g) konuşmacıları ve özgeçmişleri,
h) katılımcıları,
i) etkinliğin meslek mensuplarına katkısı,
j) varsa ücreti dahil vb ilgili bilgileri içeren başvuru dosyasını etkinlikten en geç 30 gün önce SÜRGEM kayıtlarında olacak şekilde teslim ederek akreditasyon onayı alırlar.

 (2) Bir kez akredite olan kurum ve kuruluşların, düzenlemiş oldukları konferans, panel, sempozyum, kongre, seminer, çalıştay, sertifika programı, kurs veya mesleki teknik komite, komisyon toplantıları vb etkinliklerin her biri için SÜRGEM’den ayrı ayrı onay almaları zorunlu değildir. Bunların akreditasyona esas mesleki konularla ilgili olmak üzere her bir etkinliği, etkinlik tarihinden en geç 15 gün önce SÜRGEM’e bildirmeleri etkinlikten saat kazanılması için yeterlidir.


 (3) Akreditasyon onayı alınmaksızın, akreditasyon karşılığı sürekli mesleki eğitim saati kazanılacağına ilişkin açıklamalara etkinlik duyurularında yer verilemez.


 (4) Duyurularda, etkinliğin TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Yönetmeliği’nin sadece “Diğer Eğitim Faaliyetleri” kapsamında saat kazandıracağı açıkça belirtilir.


 (5) Akredite kuruluşlarca düzenlenmiş olan etkinliklere ait katılımcı listesi ıslak imzalı ve elektronik olarak SÜRGEM’e etkinlik tarihini izleyen en geç 3 işgünü içersinde gönderilir. Verilen katılımcı belgesi ile doğrulaması yapılır ve katılımcı E-Birlik üzerinden saat kazanmak üzere sisteme giriş yapar.


D. Akreditasyon başvurularının değerlendirilmesi ve akreditasyon onayı:

 

 (1) SÜRGEM tarafından diğer eğitim faaliyetlerine ilişkin yapılacak akreditasyon onayı değerlendirmesi, ilgili mevzuat ve Yönetmelik ile akreditasyon esaslarında belirlenen şartlara uygunluğu üzerinden yapılır.


 (2) Akreditasyon başvuruları bütün belgelerin ve incelemelerin tamamlanmasından itibaren 30 gün içinde değerlendirilerek karara bağlanır.


 (3) Akredite olmuş kurum ve kuruluşlar SÜRGEM internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna ilan edilir.

 (4) Akredite edilmiş kurum ve kuruluşlar, etkinliklerin herhangi bir nedenle iptali veya gerçekleşmemesi halinde durumu ivedilikle SÜRGEM’e bildirir.


 (5) SÜRGEM, ilgili mevzuat, Yönetmelik ve bu akreditasyon esaslarına aykırılıkları tespit edilen kurumların akreditasyonunu iptal edebilir.